večerná Bratislava | zážitky z 23. 9. 2018

23.09.2018

Témou vzdelávanie a školstvo sa niesla prvá septembrová prehliadka Večerná Bratislava. Postupne, ako sme kráčali ulicami bratislavského Starého Mesta, porozprávali sme si o vývoji školstva, o jeho formách, členeniach aj o pôvode slov.

Mala som fakt radosť, že som sa mohla o svoje poznatky podeliť s mojimi hosťami. Zaujalo ma toooľko súvislostí so vzdelávaním!

Napríklad, hoci je to priam nad slnko jasné, vôbec som si to takto nikdy neuvedomila, že celý svet ovládajú tri moci:

 • univerzitná moc - čiže študenti a učitelia
 • svetská moc - vládcovia, králi, prezidenti
 • cirkevná moc - pápeži, arcibiskupi, biskupi

Práve tento fakt po celú históriu ľudstva vplýva na formovanie školstva. Cez vzdelanie totiž možno najviac ovplyvniť ľudí, národy. A to cez dostupnosť vzdelania, ale aj cez jeho množstvo a predovšetkým cez kontrolovaný a nariaďovaný obsah učiva.

Kým sme sa dopracovali až k dnešnému členeniu škôl na materské, základné, stredné a vysoké školy, prešiel celý tento systém mnohými zmenami. Tie boli ovplyvňované tak svetskou ako aj cirkevnou mocou. A hoci  univerzitná moc ako taká nikdy nemala (a stále nemá) formálne právo rozhodovať hoc aj sama o sebe, stále sú to práve študenti a učitelia, ktorí svojím správaním a postojom formujú dejiny.

Pri téme školstvo však nemožno vynechať aj iné formy učenia. Sú to:

 • učňovstvo v remeselnej dielni
 • kláštorné štúdium
 • domáce učenie

Keďže sme sa stretli pri Prašnej bašte - a tá bola v správe Cechu krajčírov - na Zámočníckej ulici, pomenovanej podľa Cechu zámočníkov, život učňov sme si opísali práve v kontexte týchto remeselných cechov. A tiež sme spomínali Cech murárov a kamenárov, ktorého členom bola naša najnovšia inšpiratívna osobnosť: Ignatz Feigler starší.

Naša trasa viedla okolo Kláštora františkánov aj Kláštora uršulínok. Rozprávali sme sa o reholiach, ktoré pôsobili v niekdajšom Prešporku a venovali sa vzdelávaniu. Okrem uvedených sme spomínali aj rehoľu bielych mníchov a tiež evanjelikov, jezuitov, benediktínov a katolíkov. 

O domácom vzdelávaní v šľachtických a panovníckych rodinách sme sa rozprávali na nádvorí Starej radnice, ktoré bolo na počudovanie úplne prázdne. Neodolala som a porozprávala som hosťom aj o tom, že stredoveké školstvo bolo inšpirované alegorickou básňou z 5. storočia n.l. o svadbe boha Merkúra s učenou Filológiou, v ktorej sa spomína sedem panien umenia:

 1. Gramatika
 2. Rétorika
 3. Dialektika
 4. Aritmetika
 5. Geometria
 6. Astronómia
 7. Hudba

Pochopiteľne, nevynechali sme ani slávnu Academiu Istropolitana. Rozprávali sme o tom, čo predchádzalo jej vzniku, aký bol proces schvaľovania univerzity pápežom, ale aj o tom, ktorou univerzitou sa inšpirovali zakladatelia - kráľ Matej Korvín, ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz a päťkostolný biskup Janus Pannonius, čo predchádzalo samotnému otvoreniu univerzity a ovšem aj to, čo spôsobilo jej zánik. Skonštatovali sme, že dejiny sa opakujú stále dokola...

Cestou po Kapitulskej ulici sme trošku rozoberali aj pôvod slov lýceum, univerzita, gymnázium, škola či kolégium. Etymológia je tak trošku moja úchylka, ... pri každej téme ma totiž zaujíma pôvod slova.

Ku koncu prehliadky sme sa ešte rozprávali aj o známom Ratio educationsis z roku 1777, ktoré zaviedla cisárovná Mária Terézia a ešte dôraznejšie jej syn, cisár Jozef II. Jedným zo špecifík tejto reformy bolo aj prihliadanie na nevyhnutnosť, neskôr povinnosť vzdelávať aj dedinské a chudobné mestské deti a mládež.

Naša prehliadka skončila na Farskej ulici pri kostole Klarisiek, kde je dnes pobočka Univerzitnej knižnice.

V súvislosti s témou našej prehliadky Večerná Bratislava je zaujímavý aj článok o vysokoškolskom vzdelávaní v stredoveku a tiež článok o rozvoji školstva na Slovensku a obohacujúci je aj článok o tom, aké to bolo keď prekvitala vzdelanosť v Uhorsku a tiež o tom, že škola je základ občianskeho života.

Vzdelávanie je úžasná vec, len keby nebolo toľkého testovania a skúšania, ktorého sa každý študent obáva. Ja som nesmierne šťastná, že sa môžem učiť a vzdelávať a bez stresu zo skúšok zdieľať svoje poznatky s mojimi hosťami počas prehliadok.

Ďalšiu prehliadku plánujem už o 2 týždne, v nedeľu, 14. októbra 2018 o 17:00 hod. Stretávame sa pri Klariskách na Farskej ul.

Teším sa na všetkých mega veľmi.


FOTO | Andrej Groll, môj kolega z občianskeho združenia Kempelenopolis a autor výstavy Wolfgang von Kempelen - Bratislavský Da Vinci, ktorú si môžete pozrieť v STM - Múzeu Dopravy do 30. novembra 2018.