inšpiratívna osobnosť | Mária Terézia Brunschwicková

10.02.2018

Založila prvé materské školy v Rakúsko-Uhorsku. Aktívne podporovala vzdelávanie dievčat a to aj v oblasti prírodných vied. Hudobný génius Ludwig van Beethoven ju považoval za svoju múzu. Mňa inšpirovala svojim odhodlaním splniť sľub, ktorý dala sama sebe.

Ak máte možnosť, pustite si túto smutnokrásnu skladbu od Beethovena, ktorú venoval svojej nenaplnenej láske Márii Terézii Brunschwickovej.

Inšpiratívne osobnosti je séria blogov o tých, ktorí sú oveľa zaujímavejší ako som čakala. Jednou z nich je aj Mária Terézia Brunschwicková.

narodenie: 27. 7. 1775 Prešporok, Rakúsko-Uhorsko  
úmrtie: 17. 9. 1861 Budapešť, Rakúsko-Uhorsko 

Detstvo

V 18. storočí sa dnešná Bratislava volala Prešporok. V blízkosti Dunaja vtedy existovalo ešte pôvodné Rybné námestie.

0
0

V jednom z tamojších honosných domov žil gróf Anton Brunschwick. 

Pracoval ako krajinský hodnostár, radca uhorskej miestodržiteľskej rady, sudca sedmipanskej stolice a tekovský župan. 

Jeho manželkou sa stala Alžbeta, barónka Wankel von Seeberg.  

Vo štvrtok 27. 7. 1775 sa im narodila prvorodená dcéra. 

Dali jej meno Mária Terézia, podľa Uhorskej kráľovnej Márie Terézie, ktorá ju držala v náručí pri svätom krste v Dóme sv. Martina. 

Obom rodičom sa  narodili ešte tri deti, avšak prvorodená Mária Terézia ostala navždy otcovým miláčikom

Od útleho detstva svoje deti viedli k zbožnosti. 

Podporovali ich v učení všetkých predmetov, obzvlášť cudzích jazykov. Deti viedli k hudbe a umeniu.

Vďaka tomu Mária Terézia osobne poznala aj také osobnosti ako Johann Wolfgang von Goethe či Ludwig van Beethoven. 

3
3

Mladosť

Mária Terézia s otcom často cestovala aj na jeho panstvá v Budapešti, vo Viedni, v okolí Trnavy a Hlohovca. 

Otec sa jej v rozhovoroch zdôveroval so svojou snahou o zlepšenie životnej úrovne chudobných ľudí a to prostredníctvom ich vzdelávania.  

1
1

Keď mala Mária Terézia Brunschwicková 18 rokov, nečakane zomrel jej milovaný otec

Toto smutné obdobie opísala historička Alena Lopušná podľa mňa tak pekne, že si ju dovolím citovať v celom znení:

"V hlbokom zármutku zo straty milovaného človeka sa oddala činorodému rozjímaniu, 

ktoré posilnilo nielen jej vieru v samu seba, ale aj hlboko zakorenený altruizmus ako prameň jej budúceho poslania.

V duchu vtedajšieho hrdinského pátosu mŕtvemu otcovi prisľúbila, že bude "kňažkou pravdy". 

Za celý život tento sľub nikdy neporušila. Hrdo, neúnavne a proti všetkým slúžila tomu, čo pokladala za dobré a prospešné pre iných."

Mária Terézia Brunschwicková prišla o najdôležitejšieho muža vo svojom živote, ale to nebolo všetko. 

V čase, keď jej rovesníčky už mali dve aj tri deti, ona stále bezdetná náhle ovdovela. Tieto okolnosti zrejme rozhodli o jej životnom poslaní.

Mária Terézia Brunschwicková pochádzala z významného šľachtického rodu. 

Spoločnosť od nej očakávala, že sa znovu vydá a bude mať deti. Mohla sa venovať hudbe, maľovaniu, cestovaniu a ručným prácam.

Prelom 18. a 19. storočia neboli jednoduché ani z politického hľadiska. Napoleón viedol vojny s celou Európou. 

Búrili sa aj poddaní na Slovensku. 

Poslanie

Nebola vôbec vhodná doba na to, aby sa mladá vdova angažovala v sociálnej oblasti. 

Mária Terézia však dala sľub sama sebe, že naplní otcove snahy o vzdelávanie chudobných ľudí. 

Domnievam sa, že ako žena, ktorá túžila po vlastných deťoch, citlivo vnímala bezbrannosť chudobných detí.

Jej celoživotným poslaním bolo umožňovať všetkým deťom vzdelávanie primerané ich veku. 

Postupne k tomuto poslaniu pripojila cieľ podporovať všestranné vzdelávanie dievčat - a to aj v dovtedy výlučne chlapčenských predmetoch.

Mária Terézia však dala sľub sama sebe a to jej dávalo silu a odhodlanie.

5
5

Možno vnímala, že nemá čo stratiť. Milovaný otec jej zomrel. Manžel zomrel. 

Človek, do ktorého snáď bola aj zaľúbená - chudobný umelec s komplikovanou povahou Ludwiq van Beethoven - jej nebol roveň. 

Osudové stretnutie

Na jednej zo svojich zahraničných ciest navštívila aj Yverdonský ústav vo Švajčiarsku. Tam sa zoznámila s človekom, ktorý nasmeroval jej ďalšie kroky k naplneniu svojho sľubu.

Riaditeľ ústavu, významný pedagóg Johann Heinrich Pestalozzi jej predviedol svoje vyučovacie metódy, ktoré boli na začiatku 19. storočia považované za novátorské. 

Nebolo zvykom, aby sa pri vzdelávaní detí prihliadalo na ich vek. 

Pestalozzi pri vyučovaní učil deti od najjednoduchších poznatkov postupne k tým zložitejším

Tieto jeho vtedajšie novoty sú dodnes realizované v školách.

Mária Terézia Brunschwicková sa stotožnila s takýmto prístupom, avšak so záujmom študovala aj iné vzdelávacie metódy. 

Veľkou inšpiráciou jej bol škótsky pedagóg Samuel Wilderspin. 

V nasledujúcich rokoch vypracovala vlastný vzdelávací systém, prispôsobený podmienkám vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku.

Komplikácie

Životná úroveň v jej rodnej krajine ju priam nútila konať. Rozvíjal sa priemysel, avšak zvyšovala sa chudoba obyčajných ľudí. 

Pracovať museli aj ženy a staršie deti, len aby sa uživili a mali peniaze na dane, ktoré museli odvádzať šľachte. Najmenšie deti často ostávali celý deň samé, nechané napospas osudu.

Mária Terézia Brunschwicková cítila priam akútnu potrebu zakladania detských opatrovní

Potrebovala však na to nie len peniaze, ale aj povolenia od magistrátu. 

Bez váhania využila svoj šľachtický titul, svoje vedomosti a predovšetkým kontakty.

Písala listy zástupcom mestských rád, navštevovala ich a neúnavne presviedčala o potrebe chrániť a vzdelávať chudobné deti.

Prvé úspechy

2
2

V nasledujúcich rokoch, spolu s tajomníkom a pedagógom Antonom Rehlingenom, založila viaceré filantropické krúžky. Vydávali popri tom propagačné letáky so žiadosťou o ich podporu.

K štedrým prispievateľom patrili biskup Jozef Belánsky, župan Anton Radvanský, reprezentant uhorského dynastického zemianstva a duchovní Štefan Moyzes, Michal Chrástek, Martin Čulen, Daniel Tvrdoň a ďalší.

V celom Uhorsku šírila osvetu aj prostredníctvom dobročinných spolkov a ženských meštianskych spolkov.

Prešlo dlhých 20 rokov od stretnutia s Pestalozzim vo Švajčiarsku, keď sa jej konečne, v roku 1828, podarilo založiť prvú detskú opatrovňu v Rakúsko-Uhorsku. Zriadila ju v dome jej matky v Budíne a nazvala Anjelská záhradka

Mária Terézia Brunschwicková mala vtedy 53 rokov

Obdivujem, že po toľkých rokoch ešte stále bojovala za svoje sny z mladosti. 

V tom je pre mňa Mária Terézia Brunschwicková veľkou inšpiráciou.

Ďalšie ciele

7
7

Mária Terézia Brunschwicková v snahe naplniť svoje poslanie čo najlepšie neváhala ísť aj proti konvenciám svojej doby. 

Dôrazne odmietala predsudky vo vzdelávaní dievčat a aktívne podporovala aj ich štúdium fyziky, astronómie a chémie

V roku 1828 založila prvú dievčenskú priemyselnú školu v Uhorsku.

Prvá na Slovensku

8
8

Vďaka zbierkam sa jej podarilo už o rok otvoriť prvú detskú opatrovňu aj na území dnešného Slovenska, konkrétne v Banskej Bystrici

O dva roky na to, v roku 1830 zriadila Mária Terézia Brunschwicková detské opatrovne aj v Prešporku - na Vidrici a na Valónskej ulici. 

V roku 1832 otvorila opatrovňu aj v Trnavevo Viedni, v Mníchove a v Augsburgu.

Kvalita nadovšetko

4
4

Mária Terézia Brunschwicková však dôsledne dbala aj na vzdelávanie tak detí, ako aj pedagógov a detských opatrovateliek, ktorých sama vyberala. 

Organizovala pre nich aj metodickú poradňu. 

Wilderspinovu metodiku prekonala tým, že vyžadovala, aby deti získavali skúsenosti prostredníctvom hry.

Až do konca filantropkou

Ku koncu života z vlastnej iniciatívy zakladala spolky na podporu chudobných, starobince a sirotince. Organizovala zbierky na podporu mestskej a vidieckej chudoby. 

Grófka Mária Terézia Brunswicková zomrela vo veku 86 rokov, v utorok, 17. septembra 1861 v Budapešti.

6
6

Mária Terézia Brunschwicková svojou vytrvalou prácou splnila sľub, ktorý si dala nad hrobom milovaného otca. 

Podporila vzdelávanie a vytvorila vďaka tomu lepšie podmienky život chudobných ľudí.

Mária Terézia Brunschwicková je pre mňa inšpiratívna osobnosť v tom, že je zmysluplné dodržať svoj sľub. Obzvlášť ten, ktorý dávame sami sebe.

TEXT: Katarína Králiková | JAZYKOVÁ KOREKTÚRA: text neprešiel jazykovou korektúrou | 
| FOTO: 
0-https://www.topky.sk/gl/336813/1692075/Najvacsie-kulturne-barbarstvo-20--storocia--Takto-zmizla-perla-Bratislavy-z-povrchu-zemskeho#infopanel
1 - https://sk.pinterest.com/pin/441000988492159510/
2 - https://www.minalunk.hu/mor/index.php?n=5&tartalom_id=16665&area=530
3 - https://librarius.hu/2015/05/01/beethoven-es-a-halhatatlan-kedves-meghato-tortenete/
4 - https://montazsmagazin.hu/hires-magyar-nok-brunszvik-terez/
5 - https://hu.wikipedia.org/wiki/Brunszvik_Ter%C3%A9z
6 - https://www.nlcafe.hu/ezvan/20160421/bankjegy-nok-portrek-forint-penz-uj-kulso/
| ZDROJE:

https://www.snk.sk/images/snk/casopis_kniznica/2013/februar/58.pdf,

https://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/terezia-brunsvikova-velka-laska-ludwiga-van-beethovena/

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/ZenyVoVede/ZenyVHistoriiVedy/Stranky/TereziaBrunswickova.aspx